นโยบายความเป็นส่วนตัว


             บริษัท ไทยยามาซากิ  จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย  การประมวลผล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   บริษัทจะดำเนินรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท   ข้อมูลที่เรารวบรวมได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ   
             1.1 ข้อมูลที่ท่านมอบไว้ให้แก่บริษัท  :  ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ อายุ เพศ  หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด  E-mail   ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รหัสระบุตัวตน (password) เพื่อเข้าถึงเวปไซต์ไทยยามาซากิ หรือการติดต่อช่องทางอื่น ๆ กับบริษัทประวัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ประวัติการซื้อสินค้า ราคา วิธีการและรายละเอียดการชำระเงิน  ข้อมูลทางการเงิน  รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับบริษัท
             1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
             1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและวิธีนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

             2.1  สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อให้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก, แจ้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ,นำเสนอข่าวสาร ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ไทยยามาซากิ
             2.2   พัฒนาสินค้าและบริการ, ทำกิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, นำเสนอสินค้า, การทำวิจัยวิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ
             2.3  ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
             2.4  การรับส่งคำสังซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ 
             2.5  การจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
             2.6  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

3. การแจ้งเพื่อปฎิบัติตามกฏหมายหรือสัญญา

             3.1  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบให้ท่านไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทได้ตามเงือนไข  รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบความเป็นตัวตนได้
             3.2  บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ กำกับดูแล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น

4. การรวบรวมข้อมูล

             4.1 รวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์
             4.2 ข้อมูลบันทึก เมื่อท่านใช้บริการของ Yamazaki Member Card หรือทำธุรกรรมผ่านเวปไซต์จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกของ Yamazaki Member  Card อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการใช้บริการของ Yamazaki Member Card
             4.3 ข้อมูลตำแหน่งบริษัท อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS, Wi-Fi, Bluetooth

5. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

             5.1 บริษัทหรือบริษัทคู่สัญญาเป็นผู้ใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท  รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท ธนาคาร หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
             5.2 บริษัทอาจส่งข้อความผ่านผู้ให้บริการ SMS, E-mail เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการตลาดของบริษัท ให้แก่สมาชิกได้ตามช่องทางการติดต่อที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัท

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

             6.1 ขอรับ เข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
             6.2 จะถอนความยินยอมได้ เมื่อถอนความยินยอนแล้วท่านจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกได้ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
             6.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
             6.4 ขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
             6.5 ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการเพิกถอนคำยินยอมและการประมวลผลข้อมูลของสมาชิก
             6.6 กรณีไม่ปฎิบัติมีสิทธิเรียกร้องให้ปฎิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม  : ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม   ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร,email, ข้อมูลการใช้บริการ / 90  วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก  ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้นบริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถติดต่อเราได้ที่:

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด
1126/ อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-22558510   จ-ศ  9:30 – 17:00
อีเมล: Privacy @ yamazaki.co.th

ปรับปรุงข้อมูล พฤษภาคม 2563

 

Privacy Policy


             Thai Yamazaki Co.,ltd (the "Company") recognizes the importance of your Personal Data. Therefore comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562. We encourage you to understand this privacy policy, as it describes how the company treats your personal information, such as collection Storing, using, disclosing, processing, including your rights etc. so that you are informed of the company's privacy policy The company therefore announces the following privacy policies

1. Which personal data that the company collects, uses, and/or discloses?

“Personal Data” means any information relating to a Person, which enables the identification of such Person, whether directly or indirectly, but not including the information of the deceased Persons in particular
The company will collect your data when you use the company website. The information that we have collected is divided into 3 types which are
             1.1 Data that you provide to the company: including name-surname, address, age, gender, telephone number Date of birth E-mail User account information Password to access the Thai Yamazaki website. Or other ways of communicating with the company, transaction history regarding products and services Purchase history, price, methods and payment details. Financial information Including other personal information That you give us when you interact with the company
             1.2 Personal Data that we collect using automated methods, The company may use automated technology to collect usage information from your mobile device.
             1.3 Personal information that we collect from other sources

2. Objectives for collecting and how to use personal information

             2.1 Create and manage your account to provide membership benefits, notify about product and service benefits, offer news Process orders, make payments, and other transactions. Related to the Thai Yamazaki website
             2.2 Develop products and services, conduct marketing activities, sales promotion programs, present products, conduct research, analyze and survey marketing Preparation of statistical data
             2.3 Contact you to send information about products and services. And various benefits
             2.4 Sending orders, purchasing goods online, or other methods
             2.5 Management and internal reporting System maintenance to maintain service standards Risk management Internal audit
             2.6 For compliance with applicable laws

3. Notification for compliance with laws or contracts

             3.1 If you do not provide personal data, it will result in you being unable to order products or apply to become a member of the company in accordance with the conditions. Including being unable to verify identity
             3.2 The company may use your personal data for processing in compliance with the laws governing the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 and other laws that the company is subject to the transmission of personal data Such as the Civil Procedure Code Which gives the court the power to order the parties to send documents or information in the trial etc.

4. Data collection

             4.1 Collect by automatic method, The company will collect specific device information such as hardware models Operating system version Mobile network data Including telephone number
             4.2 Log Data When you use the Yamazaki Member Card service or transactions via Company’s website, it will automatically collect and store certain information in the Yamazaki Member Card record, such as the information you searched for. Yamazaki Member Card service details
             4.3 Company location information May collect and process information about your location By using location technology such as IP address, GPS, Wi-Fi, Bluetooth

5. Disclosure of your information

             5.1 The company or contract party is the user, transmits, transfers, processes and / or discloses your information to the affiliates of the company. Including the auditor External auditors of companies, banks, government agencies Claims transferor And / or juristic person Or any other person in which the company is a party contract or has relations both inside and outside the country
             5.2 The company may send messages via SMS, E-mail service providers to inform benefits. The company's marketing activities To members through the contact methods that members have provided to the company

6 Rights of personal data owners

             6.1 Access to own data with the company or requesting to disclose information that has not been consent
             6.2 Can withdraw consent.  After withdrawing the consent, you will not be able to receive benefits as a member. Or conduct transactions related to the company
             6.3 Oppose the collection, use or disclosure of personal data
             6.4 Requesting the company to delete or destroy the temporary suspension Or transform personal data  into a form that does not know the person who owns the data
             6.5 Requesting the company to correct or add information, correct, current, complete and not cause misunderstanding Including revocation of consent and data processing of members
             6.6 In the case of non-compliance, there is a right to demand the compliance with the Act Personal data protection 2019

7. Collection period : Personal data item type / Collection period Name-surname, address, contact location, phone number, email, service information / 90 days from the date of membership termination. However, after the above period, the company will delete or make personal information unable Identifiable

Details of personal data protection officers
Can contact us at:

Thai Yamazaki Company Limited
1126 /2  Vanit Building 2, New Petchburi Road, Makkasan , Ratchathewi District, Bangkok
Phone: 0-22558510 Mon-Fri 9:30 - 17:00
Email: Privacy @ yamazaki.co.th

Updated  May 2020